POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności użytkownika jest dla „D&D” Krzysztof Orlewski wyjątkowo ważna i pragniemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego też sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

„D&D” Krzysztof Orlewski dokłada wszelkich starań, aby dane klientów przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach jest:
Krzysztof Orlewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „D&D” z siedzibą w Bystra 443, 38-300 Gorlice, e-mail: orlewscy@pro.onet.pl, tel. 510227991, NIP 6851126833, REGON: 370251505

Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym weryfikacji wiarygodności płatniczej i rozliczenia umowy – na podstawie danych przez Ciebie dostarczonych lub danych z innych źródeł (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Biura Informacji Gospodarczej – w każdym przypadku podstawą uzyskania informacji są przepisy regulujące funkcjonowanie poszczególnych baz informacji);
 2. niezbędności do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających w szczególności na:
  • a. realizacji obowiązków podatkowych (wystawianie i rozliczanie faktur oraz innych dokumentów księgowych);
  • b. wykonaniu obowiązkówzwiązanych z realizacją praw wskazanych w RODO (w tym w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej oraz udzielenia odpowiedzi);
 3. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci:
  • a. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawieranymi umowami (wykonaniem i rozliczeniem umowy, rozpatrywaniem reklamacji) czy związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami)
  • b. udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania – na adres e-mail pracownika (prowadzenia korespondencji mailowej);
  • c. umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy niebędącymi stroną zawieranych umów zarówno na etapie ofertowym jak i w ramach wykonywania zawartych umów;
  • d. weryfikacja tożsamości pracowników kontrahentów współpracujących z „D&D” np. kierowców odbierających nasze produkty.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów np. byśmy mogli z Panią/Panem zawrzeć umowę czy odpowiedzieć na zadane przez Panią/Pana pytanie.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez następujące okresy (są to maksymalne okresy przetwarzania danych):

 • dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń(wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami)w oparciu o tzw. uzasadniony interes lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.
 • dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
 • dane przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO – przez czas pozwalający na obronę przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych);
 • dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem „D&D”, jak i przysługujących „D&D”;
 • udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
 • umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
 • weryfikacja tożsamości pracowników – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;

Źródła pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych

Zazwyczaj będziemy pozyskiwać Pani/Pana dane bezpośrednio od Pani/Pana np. w ramach zawierania i wykonywania umów czy udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Możemy także pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak strona internetowa Pani/Pana firmy lub firmy, w której Pani/Pan jest zatrudniony – takie jaki imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy telefon i adres e-mail (w celach kontaktowych), czy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu weryfikacji informacji podanych przez Panią/Pana, wyłącznie w zakresie tam wskazanym), a także z powszechnie dostępnych portali branżowych Pani/Pana dane mogą nam również zostać przekazane przez Pani/Pana pracodawcę – w celu umożliwienia nam kontaktu w ramach zawartej z nim umowy czy weryfikacji Pani/Pana tożsamości (np. gdy jesteś kierowcą, który przyjedzie odebrać nasz produkt).

Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest „D&D” (np. umowy wraz z dostarczaniem produktów „D&D” z wykorzystaniem transportu zewnętrznego) lub wynikać to będzie z przepisów prawa np. poprosi nas o to Policja lub inny uprawniony organ.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, takim jak podmioty świadczące usługi księgowe. Z takimi podmiotami zawieramy umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania i mogą one przetwarzać Twoje dane wyłączniew celu i zakresie wyznaczonym tą umową.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy, w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i nie będą przesyłane do państw trzecich( spoza tego obszaru).

Pani/Pana prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Polityka Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Pana /Pani danych osobowych lub Pani/Pana praw.

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.

Nasza lokalizacja

Bystra 443, 38-300 Gorlice

Zadzwoń do nas

510 227 991

Napisz do nas

® 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone